2

Wat ik wil!

Ik heers liever dan dat ik dien. Dienen vraagt om inspanning en heersen gaat vanzelf. Zoals boze woorden vanzelf uit onze mond vloeien en positieve woorden of vragen om vergeving moeite kosten. Ik doe liever hetgeen wat minder moeite kost. Wat heb ik hier een strijd mee. Herken je dat?

Op het moment dat we het niet met onze partner (man-vrouw-vriend-vriendin) eens zijn dan kunnen we daar sterk op reageren of, en dat is ook een vorm van heersen, we trekken ons terug uit het conflict. Ik wil gediend worden en dat laat ik merken. Wanneer ik terug denk aan de vele keren dat ik dat liet gebeuren of actief heerste dan schaam ik me. Hoe vaak was ik meer een duivel dan een Christen? Een Christen is van Christus Die ons dient en voor ons de liefde, vrede, genade, vergeving, genezing, rechtvaardiging (waar moet ik eindigen?) heeft verdiend.

Heersen staat tegenover dienen en heersen kan achter een ‘ootmoedig’ hart schuil gaan. Bewust of onbewust. Ik ben me er van bewust geworden en wat deed het me een pijn dat ik anderen kwetste. Onbewust, ja. Maar leidend was dat anderen, door mijn beïnvloeding, deden wat ik wilde. En dat terwijl ik niet tegen onenigheid en onvrede kan…….Hoe kan het samen gaan? Heersen brengt onenigheid en onvrede!

Wat is heersen?

Heersen staat gelijk aan invloed uitoefenen of macht hebben over, anderen worden mijn eigendom en behoren te doen wat ik wil. Dit heersen is voor ons eigen gewin. Het beïnvloedt de wil en de keuzes van de ander zo dat deze aan mijn wil gehoorzaam is. Iemand die heerst kan zeggen dat hij liefheeft en de ander graag in zijn nabijheid heeft maar met het doel dat de ander doet wat hij/zij wil.

Ons huwelijk en ons gezin zijn van Christus en moeten veilige vluchthavens zijn waar wij en onze kinderen (wanneer je die mag hebben) aan God verbonden zijn. Heersen geeft onveiligheid en breekt wat Christus bouwen wil; de liefdevolle verbinding. Een dienende houding geeft veiligheid en helpt de ander om gezond zelfstandig te worden/zijn.

Heersen in positieve zin?

Stel dat heersen voortkomt uit een positieve gedachte is het dan ook verkeerd? Je wilt dat je kind God dient en verbied of gebied hen. Ik herken het volledig! En toch..

Laten we eens naar de motieven kijken, even een laag dieper. God dienen en heersen over het gedrag en de keuzes van je kind mogen niet samen gaan. Het draait vaak onbewust om onszelf en dient het belang van God en de ander niet. Ons ‘ik’ kan zelfs dan centraal staan en niet ‘Hij’. in de keuzes die we maken is het belangrijk om onze beweegredenen te onderzoeken. Het hart moeten we onderzoeken, doorzoeken en bewaren want daaruit komen de uitgangen van het leven (de uitingen van wie ik ben). Een centrale vraag is: Hoe leefde Jezus met mensen die Hem verwierpen? Heerste Hij? Diende Hij? Hij sprak de Waarheid zonder heerszucht. Ons gebed mag hierin zijn: ‘O, Zoon maak mij Uw beeld gelijk’. Jezus dient terwijl Hij heerschappij mag voeren. Wij mogen niet heersen over het leven en de wil van anderen want ze zijn ons eigendom niet. Wij zelf en anderen, we zijn allen van God, we behoren Hem toe.

Hoe dan?

We zijn gebonden! Gebonden aan heerszucht. Slaven van onszelf en de zonde in ons. We moeten ophouden een slaaf te zijn! We mogen dienstknechten zijn. Paulus noemt zich een dienstknecht; in het Grieks betekent dit ‘iemand die zich aan de wil van een ander overgeeft’. Leven naar Gods wil is dienstbaar worden/zijn in de liefde en sterven aan onze wil. Wat een bevrijding! Dan leven we voor God en de ander en zijn we gericht op het welzijn van de ander en stimuleren we Gods wil en weg in het leven van de ander.

Binnen het huwelijk is het mogelijk dat we de ander willen veranderen waardoor heersend gedrag zichtbaar wordt. Het welzijn van de ander is buiten beeld en het doel is de verandering en de manier waarop dit gebeurt. Dit zal leiden tot spanningen. Heersen kan tegenover heersen gaan staan en we raken onszelf kwijt, we gaan op in het gedrag om te veranderen. De liefde bloedt dood. Is dit zichtbaar in jullie huwelijk of gezin? Neem dan even afstand. Misschien is een retraite of coaching een middel om na te denken hoe je/jullie verder moet(en). Door-sudderen met deze spanning is slopend en verwoestend. Diabolos is bezig met afbreken wat God wil bouwen en tot bloei wil brengen. Dat willen jullie niet!

Gezag versus heersen

Geen mens is meer dan een ander hoewel we allemaal anders zijn. Als mensen zijn we gelijkwaardig. Hoe mooi wordt dat verwoord in Genesis 2; De man kreeg een manninne tegenover zich. Niet onder of boven, gelijkwaardig maar niet gelijk. Tijdens de workshop MARRIAGE en PRE-MARRIAGE denken we met elkaar ook over dit hoofdstuk na. Er zijn wel verschillende rollen en posities die om, van God geschonken, gezag vragen, dienstbaar aan Hem. Dienend gezag uitoefenen. Dat brengt een rangorde aan, die van God wettig toegekend is. Het dragen van gezag geeft recht van spreken en verantwoordelijkheid voor de naaste in het licht van Gods aangezicht. Hiermee is er een gezonde begrenzing in de dienst aan god, in Christus geopenbaard. Hij, het Hoofd, is ook het Voorbeeld. Het Voorbeeld voor de man die het hoofd is van de vrouw en de vrouw die dient als uit kracht die God aan haar ver-leent. Niets uit ons maar alles uit Hem! Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Wie meent te staan zie toe dat hij niet valle. Wie zonder zonde is werpt de eerste steen. MAAR wie zijn/haar zonde van heerszucht belijdt (aan God en aan elkaar) ZAL barmhartigheid geschieden.

Krijg je positieve woorden en vergeving niet door je keel. Blijven ze steken? Laat je bedienen en wordt dienstbaar. Daarin ligt het geluk.

Gelukzoekers zijn we maar we zoeken het zo vaak in ons eigen ‘ik’, in onze goederen, in de ander, in ontspanning enz. Geluk ligt hoger en is dieper…..Zalig zijn de vreedzamen want zij zullen Gods kinderen genoemd worden! Dat begint met de kennis van het hart.

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog