2

Liefde zoekt zichzelf niet

Het oude jaar ligt net achter ons, het nieuwe jaar heeft zijn intrede gedaan en wacht op ons. Wat het brengt is voor ons niet te overzien maar we hebben een God die alles van te voren heeft voorzien. Wat een rust om te weten dat mijn leven in Zijn handen ligt. Al weet ik niet hoe het jaar gaat verlopen, ik kan niet alles op zijn beloop laten. Ik wordt ingeschakeld in de levensloop van mijn huwelijk, mijn gezin, mijn werk, mijn omgeving, de kerk, …..

Het oude jaar is voorbij. Neem jij aan het einde van het jaar ook de tijd om terug te blikken? Ik doe dat graag, met als doel dat ik alles nog een keer de revue laat passeren en om na te denken wat ik anders had moeten doen, mijn schuld en zonden in gebed te brengen en te vragen of God mijn leven zo boetseert dat het meer tot Zijn eer mag zijn. Een oudejaarsdag is een levenskruispunt voor me. Ik wandel zo’n dag in gedachten. Soms wandel ik zingend, soms biddend. (Even tussendoor; met de ME-TIME kun je thematisch mediterend wandelen). De pijnpunten laat ik ook komen zoals ze zijn. Ik beleef het nog eens. Dat is pijnlijk helend. En wat als laatste overblijft is dankbaarheid voor de vele zegeningen waarin ik Gods genade mag zien. In de stilte verwonder ik me op de oudejaarsdag.

Verwoestend

Met de vele knallen is dit oude jaar uitgeluid en het nieuwe jaar ingeluid. Wat is er geknald of moet ik zeggen verknald? Ondanks het vuurwerkverbod. Was dit frustratie over de afgelopen jaren met alle beperkingen? Onvrede? Boosheid? Wat ontstak het lont? Bij een kort lontje ontplofte een rotje ineens. Korte lontjes en ontploffen, daar gaat deze blog over. Ik ben maar direct eerlijk, ik ken het uit mijn eigen karakter. Ik heb niet leren praten maar slikken. Net voor ik stikte ontplofte ik. Met alle verwoestende gevolgen van dien.

Ontploffen

Ontploffen. Ik zoek de betekenis van het woord op en kom uit op; met een klap uit elkaar springen. Ik maak de transfer naar het huwelijk. Ontploffen is verwoestend. Niet goed omgaan met boosheid en woede leidt tot ergere en ernstige zonden. Boosheid is een gevoel van ongenoegen, ergernis of vijandigheid, een emotionele reactie om iets of iemand te kwetsen. Boosheid komt op verschillende manieren naar buiten. Bij ontploffende reacties hoor je deuren slaan, schelden, tieren en treiteren. Andere reacties zijn opkroppen van emoties, je kookt van binnen en laat dat niet merken. Dit resulteert in steken onder water, negeren, of minachtende non-verbale taal. Het komt er, hoe dan ook, uit….

Emoties ontvangen

We werden als mens geschapen met emoties. Mooie emoties zoals vreugde, dankbaarheid, verwondering. Emoties kunnen ook veel stuk maken, denk aan angst en boosheid. Negatieve emoties kunnen ons lelijk bezighouden en inwikkelen. Dan wordt het echt ingewikkeld. Dr. D.M. Lloyd-Jones schrijft: “Ik veronderstel dat één van de grootste problemen in ons leven hier op aarde, voor alle mensen, het juist omgaan met gevoelens en emoties is.” Boosheid is een emotie aan ons gegeven om er op de juiste wijze mee om te gaan. Maar boos worden zonder Gods eer te bedoelen bedroeft de Heilige Geest in ons. Dat baant de weg voor de onheilige geesten, de boze geesten in de lucht.

Boosheid gerechtvaardigt?

Als je boosheid voelt opkomen moet je niet driftig worden of ontploffen maar het conflict oplossen zonder te zondigen. Boosheid heeft een functie. Het onderscheid tussen zuivere boosheid en onheilige boosheid ligt hier in;

Mijn trotse ik is de zonde van onheilige boosheid. Mijn vraag is of we onszelf niet te snel rechtvaardigen (‘ach het was niet zo netjes maar….’)? Onszelf rechtvaardigen staat haaks op de zonde erkennen en belijden voor God en de mensen. Wie zijn zonde belijdt en laat zal barmhartigheid geschieden.

In Markus 3 lezen we over de heilige boosheid van Jezus. De Farizeeën willen Jezus vangen: zal Hij de man met de verdorde hand op de Sabbat genezen? Jezus ziet het gebrek aan ontfermende liefde en Hij kijkt hen boos aan en is tegelijk bedroefd over de hardheid van hun hart. Jezus verliest zich niet in boosheid, Hij was heilig verontwaardigd maar zondigde niet.

Boosheid staat nooit op zichzelf. Boosheid kan destructief werken. De giftige uitingen en de innerlijke gevoelens hebben verwoestende effecten (Lees Romeinen 3:13-14 en Spreuken 18:21).

Ootmoed is liefde

Wie zich hoogmoedig blijft verharden in boze gevoelens en onvervulde verlangens geeft de duivel plaats en ligt open voor depressie. De wortel van boosheid, zelfgerichtheid moet geknakt en gebogen worden….

Ontdekking! Wanneer ik weiger naar mijn eigen hart te kijken, mij te verootmoedigen en met de ander te verzoenen dan geef ik de duivel plaats in mijn hart. Trotse hoogmoed is bittere haat.

Boosheid is de speeltuin van de satan. Relaties en huwelijken worden door hem omvergeworpen en geruïneerd. De duivel stookt graag en brengt een liefdevol huwelijk tot aan de afgrond. Liefdeloze huwelijken, zakelijke huwelijk of broer-zus-verhoudingen zijn al kapot en die laat hij met rust. Satan zaait onbegrip en boosheid als onkruid in de bloeiende huwelijkstuin en de wegen scheiden zich vaneen. Enorme winterse vrieskou maakt zich van het huwelijk meester. Heb je het er voor over?

Boosheid overwinnen

Wanneer we boosheid overdenken dan kunnen we niet anders dan zeggen; we hebben dagelijkse genade broodnodig! Het Evangelie van Jezus Christus is de verbinding van ons huwelijk. Wat ziet ons christelijk huwelijk er anders uit wanneer we samen de Weg naar Hét Woord vinden te midden van onze conflicten. God die ons de emoties heeft gegeven wil dat we ons realiseren dat onze motieven de bron zijn en dat we zonder Hem geen betekenisvolle relaties kunnen onderhouden. De werken van het vlees zijn werkelijk trotse hoogmoed.

Zonder Christus kunnen we niets doen. De Bron van overwinning ligt in Hem. Zijn we ons dat bewust? Dan kunnen we de ander niet de schuld geven van mijn boosheid en onvrede. Dan verootmoedig ik me voor de hoge God die Liefde is.

Gekwetst

Wat moet ik doen wanneer ik gekwetst wordt? De meeste christenen kruipen in de slachtofferrol. Anderen zijn de schuldigen. Er is een andere Schuldige. Kennen we Hem? Weten we dat Hij voor ons en onze zonden geleden, gestreden en gekruisigd is? Wat een vergevingsgezindheid bezit Hij! Om Hem kan vergevingsgezindheid in mijn leven centraal staan. Ik geef het oordeel aan Hem die rechtvaardig oordeelt. Ik bid voor hem/haar die mij kwetst. Lees in dit verband Mattheüs 6:15, 18:35 en 1 Petrus 2:23. Laat je niet vergiftigen door satans giftige pijlen maar strijdt in het gebed en overwin het kwade door het goede. Leg je boosheid concreet in het gebed voor God neer. Erken Hem je trots en belijdt je zonde van trots. Neem Gods Woord en overdenk dat. Lees en overdenk in moeilijke situaties; Mattheüs 11:29, Galaten 5:22-26, Efeze 4:32, Romeinen 12:21.

Boosheid en gekwetst zijn kunnen je ziel verwonden en de wonden helen kan alleen met Woord en gebed. Heb je er hulp bij nodig? Bel gerust voor een kennismakingsgesprek voor coaching. Jouw veranderende levenshouding kan de sleutel zijn voor je eigen rust en voor jullie huwelijk.

Ik wens je in dit nieuwe jaar veel liefdevolle tijden van hartelijke verbondenheid met elkaar.

Schrijf je in en ontvang gratis elke nieuwe blog